ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช

ทีฆายุโกโหตุ
มหาราชา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

*******************************************************************

พระราชดำรัสพระราชทานฯเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระบรมราโชวาท2546
King
Speech พระบรมารโชวาท
2524-2545 พระบรมราโชวาท
2547 พระบรมราโชวาท
2548

*******************************

คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
4 /12/49

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
นางศรีสกุล กฤษณจินดา ครูใหญ่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ในนามของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน
และลูกจ้างประจำโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
น้อมเศียรศิรวาทบาทบงสุ์ องค์จักรีภูมินทร์ถิ่นสยาม
ทรงวิริยะอุสาหะพยายาม บำบัดความยากไร้ให้ปวงชน
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล
ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง
ทรงชี้นำการทำกินใช้สินทรัพย์ ไม่ตกอับรู้พอเพียงเลี้ยงปากท้อง
ใช้ชีวิตคู่หลักธรรมตามครรลอง ชีวิตครองความสุขพ้นทุกข์ภัย
ทรงเป็นยอดนักปกครองที่เชี่ยวชาญ ธ ประสานการณ์วิกฤตวินิจฉัย
ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี
ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี
“พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม
ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์
เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส
อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง
ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และลูกจ้างประจำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ประพันธ์โดย คุณครูอัจฉราวรรณ
สังข์วงษ
ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ

**********************************************************

คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
4 /12/48

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีสกุล กฤษณจินดา ซึ่งได้รับฉันทานุมัติจากคณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียนและลูกจ้างประจำของโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ มาร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้
ล้วนมีจิตโสมมัสปรารถนา น้อมอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ปวงประชาปรีดิ์เปรมเกษมศรี
ศิรวาทแด่ฝ่าพระบาทพระภูมี วงศ์จักรีสยามรัฐร่มฉัตรชัย
ครบรอบเจ็ดสิบเจ็ดพระชันนะษา พระปรีชาทรงเลิศล้ำนำสมัย
กอปรภารกิจประสิทธิผลเพื่อคนไทย มีรายได้พอเพียงเลี้ยงชีพตน
ทรงส่งเสริมการศึกษามหาศาล พระราชทานทุนหลวงให้ไว้ฝึกฝน
พัฒนาประชาชาติยุวชน พลีกมลปฏิพัทร์วัฒนา
ทรงเชี่ยวชาญชำนาญการเกษตร ทุกประเภททรงชี้นำคำปรึกษา
โครงการหลวงสำเร็จกิจทั่วอาณา เขตพาราท้องถิ่นแผ่นดินไทย
พระทรงเป็นฉัตรแก้งกั้นวิกฤต ดำริคิดจิตประสานการแก้ไข
พระทรงเป็นตุลาการสมานใจ ให้คนไทยรู้รักสามัคคี
ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนหนุนพระศาสน์ น้อมนำชาติราษฏร์บรรลุสุวิถี
ปฎิบัติธรรมเนืองนิจกิจพิธี พระภูมิคือพุทธธรรมสยามินทร์
ทรงเจนจัดการดนตรีถวีพจน์ เรียงเรียบร้อยรจนาสง่าศิลป์
พระมหาชนกเลื่องชื่อลือระบิล ทั่วธานินทร์เทิดคุณค่าวิชาการ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเด๙ะ

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และลูกจ้างประจำโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ประพันธ์โดย
คุณครูอัจฉราวรรณ
สังข์วงษ
ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ

**************************************************************

http://www.thaisnews.com/prdnews/king/tamroy/main_eng.html

THAILAND:
King’s Speech a Boost to Anti-Smoking Crusaders

Marwaan
Macan-Markar


BANGKOK, Dec 6 (IPS) – Thailand’s anti-smoking lobby was hardly prepared for
the surprise that awaited them on Sunday courtesy of the most respected voice
in the land, King Bhumipol Adulyadej.

The monarch
made a pitch against the ills of Thai youth taking to cigarettes during a
speech delivered to coincide with nationwide celebrations to mark his birthday,
on Dec. 5.

”Our
king is the wisest in the land,” said an overjoyed Dr. Hatai Chitanondh,
president of the Thai Health Promotion Institute. ”Everything His Majesty
said was true.”

”This
is the first time that our king has talked about the dangers of youth smoking,”
Hatai, a medical doctor, elaborated during an interview.

Another
leading anti-smoking crusader also hailed the monarch’s annual birthday speech
as a much-needed boost to counter the strength of the tobacco industry in
Thailand.

”I am
sure it (the King’s address) will be very, very influential in getting people
who smoke to quit,” Dr. Prakit Vateesatokit, secretary-general of the Thailand
Action on Smoking and Health Foundation, was quoted as having told Monday’s
‘The Nation’ newspaper.

During
his speech, King Bhumibol said that many young people, particularly girls,
had become smokers despite anti-smoking campaigns helping adults get rid of
the habit.

The Thai
monarch, who turned 77 years on Sunday, enjoys semi-divine status across the
country, and his words are treated with reverence.

The king’s
rallying cry against the tobacco giants comes in the wake of a stern warning
issued by the government of Prime Minister Thaksin Shinawatra that it will
enforce a law forbidding the sale of cigarettes to minors starting December.

Stores
that sell cigarettes to teenagers could be fined 30,000 baht (750 U.S. dollars).
Also, the offenders could face a three-month prison term.

These
efforts to wean Thai teenagers away from smoking arise from growing worries
at the increasing number of Thai children being hooked on cigarettes.

In 2003,
this South-east Asian country had close to 1.2 million teens who smoked in
a nation that had 12 million smokers. In 2001, according to the National Statistics
Office, there were 10.6 million smokers out of the country’s 63 million population.

Among
the challenges faced by Thai anti-tobacco groups is the prevalence of over
500,000 stores across the country licensed to sell cigarettes. ”That is a
huge amount and it is impossible to inspect all the stores,” said Hatai.

What is
more, the police who are charged with cracking down on stores that violate
the anti-smoking measures do not consider this issue a priority, he added.
”And even if the stores are charged, it is easy to get a license fee, because
it costs only 20 baht (50 U.S. cents) for one.”

Teenagers
who want a smoke do not have to step into air-conditioned stores to buy cigarettes,
said one Bangkok resident. ”They can buy cigarettes from small shops or carts
on the streets that sell limited amounts, three or four in a bundle, not a
full pack at a time.”

Nonetheless,
the global anti-tobacco lobby singles out Thailand for being among the committed
campaigners against tobacco multinationals. That was reflected in the praise
directed towards it following the country ratifications for the world’s first
international treaty to control tobacco – the Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC).

”The
bulk of the first 40 countries to ratify the treaty are from developing countries,
demonstrating their seriousness and leadership in tackling the tobacco epidemic,”
declared Mary Assunta, head of the Framework Convention Alliance (FCA), a
coalition of anti-tobacco non-governmental groups, in a statement last week.

”Also
among the 40 are countries that have already enforced comprehensive tobacco
control programmes such as Thailand, Singapore, New Zealand and Australia,”
she added. ”They serve as models and provide concrete examples on how countries
should interpret the FCTC provisions in the most stringent manner.”

On Nov.
30, Peru became the 40th country to ratify the FCTC, thus enabling this first-ever
public health treaty to become enforceable beginning March 2005.

The FCTC,
which has been championed by the World Health Organisation (WHO), was unanimously
adopted by the WHO’s member states in May 2003.. The anti-tobacco treaty has
been signed by 168 countries, ”making it one of the most rapidly embraced
UN treaties of all time,” states the Geneva-based health agency.

The FCTC
aims to confront the tobacco multinationals’ empires through a raft of strictly
enforced measures. They include setting ”international standards on tobacco
price and tax increases, tobacco advertising and sponsorship, labelling, illicit
trade and second-hand smoke,” adds the WHO.

The argument
for the international treaty has gained ground due to ”tobacco consumption
(becoming) the single leading preventable cause of death,” states the global
body. ”Tobacco is the only legal product that causes the death of one half
of its regular users. This means that of the current 1.3 billion smokers (worldwide),
650 million people will die prematurely due to tobacco.”

”The
FCTC will help us to suppress the smuggling of tobacco products into Thailand,”
said Hatai. ”Most of the smuggled cigarettes come from Singapore.”

When it
comes to tobacco advertising, on the other hand, Thailand has stringent laws
that have been in place for the past 10 years. ”Yet the enforcement is weak,
because the print and broadcast media still have advertisements with tobacco
logos, violating the law,” Hatai pointed out.

The king’s
birthday speech could change that, he asserts, since it will put pressure
on the government to respond. ”This is a marvelous opportunity for us.”
(END/2004)

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *