รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ในงานปริทัศน์ นวมินทร์ เตรียมอุดมพัฒนาการ
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
20 กุมภาพันธ์ 2547
1. การแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.นิชชนันท์ จุฬพุฒิพงศ์ ป.6/3
ด.ญ.มนจิรา ทองปอนด์ ป.6/3

2. คัดลายมือแบบหัวกลม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.เสาวลักษณ์ ใบชิต ป.6/3

3. ตอบปัญหาพุทธประวัติ และศาสนพิธี รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ธัญพร วิวัฒรางกูล ป.6/3


ครูผู้ควบคุม นางสาวพูลพันธุ์ ด้วงสวัสดิ์

หมายเหตุ เกียรติบัตรจะส่งให้ภายหลัง ไม่มีพิธีมอบ ผลการประกวดคัดอังกฤษ ยังไม่ได้ประกาศ

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ