ประกาศผลการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1

อนุบาลปีที่ 2-3 ประถมปีที่ 1 ประถมปีที่ 2-4

****************************************************

ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ( สอบ 25 ก.พ. 49)

1. ด.ญ. นพสร ชีวินไกรสร

2. ด.ญ. ลักษณารีย์ ทองช่วย

3. ด.ช. จักรพงศ์ ไตรยางค์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโปรดรอรับใบแจ้งผลการทดสอบความพร้อมและเอกสารการมอบตัวทางไปรษณีย์

หากยังไม่ได้รับภายในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 49 โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทรศัพท์ 0-2708-7808

ในวันมอบตัววันเสาร์ที่ 4 มี.ค. 49 โปรดนำนักเรียนไปวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน และชุดพละด้วย

*****************************************

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน รอบ 2

ชั้น เตรียมอนุบาล (11 ก.พ. 49)

1. ด.ญ.มุทิตา ทองสนธิ (น้องโมจิ)

2. ด.ช.กุลชาติ มังคลากุล (น้องฮาร์ท)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโปรดรอรับใบแจ้งผลการทดสอบความพร้อมและเอกสารการมอบตัวทางไปรษณีย์

หากยังไม่ได้รับภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 49 โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทรศัพท์ 0-2708-7808

ในวันมอบตัววันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 49 โปรดนำนักเรียนไปวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน และชุดพละด้วย

*****************************************************************************

ชั้น อนุบาลปีที่ 1 รอบ 2 (11 ก.พ. 49)

1. ด.ญ.มยุรินทร์ ทับสวัสดิ์ (น้องบีม)
2. ด.ญ.พรพิชชา แสนสุข (น้องครีม)
3. ด.ช.ปีติภัทร์ เพ็งจันทร์ (น้องกีต้าร์)
4. ด.ช.ณัฏฐพัชร์ ทองแก้ว (น้องต้นน้ำ)
5. ด.ญ.ธวัลยา สว่างวงศ์ (น้องนิว)
6. ด.ช.สหรัฐ เป้พินิจ (น้องโจโจ)
7. ด.ช.เอกพันธ์ ธรรมเจริญลาภ (น้องเคาน์เตอร์)
8. ด.ช.ธนพล แสงอินทร์ (น้องภูมิ)
9. ด.ช.อริญชย์ นงค์พรหมม (น้องริว)
10. ด.ช.ฐิติภัทร เรืองบุตร (น้องบอลลูน)
11. ด.ช.ปาณชัย สีผาย (น้องลูกตาล)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโปรดรอรับใบแจ้งผลการทดสอบความพร้อมและเอกสารการมอบตัวทางไปรษณีย์

หากยังไม่ได้รับภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 49 โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทรศัพท์ 0-2708-7808

ในวันมอบตัววันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 49 โปรดนำนักเรียนไปวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน และชุดพละด้วย

**************************************************

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล

ด.ญ. เบญญาภา ยุทธนารัฐ
ด.ช. พลจักร รัตนพรสมปอง
ด.ญ. ณัฏฐภัค ปานนิล
ด.ช. เจนณรงค์ ทองสุขมาก
ด.ญ. ปาริชาติ ว่องไว
ด.ญ. พิชามญชุ์ บุญทิน
ด.ญ. พรทิพา ทองใบ
ด.ญ. พลอยวรรณ กันหาบุตร
ด.ญ. ปัญจรัตน์ ปาสำลี
ด.ญ. กมลนัทธ์ นิลพัฒน์
ด.ญ. ชัชชญา บุญมีเล็ก
ด.ญ.วรินธรณ์ เจริญศิลป์
ด.ญ. ณิชากร อุตราภิรมย์สุข
ด.ญ. นันทิชา แซ่ลี้
ด.ญ. กัลยกร ธรรมจริยาวัฒน์
ด.ช. อนุเดช รัตนะโกมลทิพย์
ด.ญ. อิศราภรณ์ จริตกล้า
ด.ญ. พัทธ์ธีรา เพรียวสามพราน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโปรดรอรับใบแจ้งผลการทดสอบความพร้อมและเอกสารการมอบตัวทางไปรษณีย์

หากยังไม่ได้รับภายในวันพุธที่ 25 มกราคม 2549 โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทรศัพท์ 0-2708-7808

กำหนดการมอบตัวและชำระเงิน วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2549 ตั้งแต่เวลา 08.00 -11.00 น.

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ (โปรดนำนักเรียนไปวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน และชุดพละด้วย)

*************************************

เรียนท่านผู้ปกครอง

โปรดอย่าเชื่อ! หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถฝากนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำได้

โดยต้องเสียเงินเพื่อนำเด็กเข้าเรียน หรือต้องเสียเงินกินเปล่า (ค่าแป๊ะเจี๊ยะ)ให้กับโรงเรียน โปรดอย่าเชื่อ!

***เพราะโรงเรียนไม่มีนโยบายที่จะเก็บเงินดังกล่าว ***

เด็กที่ได้รับการประกาศชื่อว่าสอบผ่านการคัดเลือก สามารถสอบเข้าได้ด้วยความสามารถของตัวเด็กเอง โดยเรียงลำดับตามคะแนนสูงสุด

สำหรับผู้ที่ติดอันดับสำรอง ให้ผู้ปกครองรีบติดต่อทางโรงเรียน เพื่อนัดชี้แจงรายละเอียดต่อไป และไม่ควรเชื่อผู้แอบอ้างในการฝากเด็กเข้าเรียนได้เช่นกัน

หากผู้ปกครองมีข้อมูลเรื่องการแอบอ้างฝากเข้าเรียน กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการฯของโรงเรียน : โทรศัพท์ : 0-2702-7808 : โทรสาร: 0.2702-8404

หรือส่งอีเมลมาที่ E-mail: admin@sriwittayapanam.ac.th

*********************************

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

ด.ช. ศตายุ มูลจัด
ด.ช. ณัฐภัทร สุขแสนไกรศร
ด.ช. คชภัค วงศ์สมุทรไพศาล
ด.ญ. ธรรมพร อยู่นุช
ด.ช. พณภณ พิมพ์พรรณชาติ
ด.ช. ธนพจน์ ปฐมพาณิชรัตน์
ด.ช. จิรัฏฐ์ ลิขิตวิเศษกุล
ด.ช. อภิวิชญ์ ฉัตรสุภางค์
ด.ญ. ปริชญา โสดา
ด.ช. ณคพล เอี่ยมเวียง
ด.ญ. ณัฐวรา ดวงวงษ์
ด.ญ. วโรชา ธีระบุญญกุล
ด.ญ. บรรณพร แสงระ
ด.ญ. สุภาพร แม้นทิม
ด.ญ. อาทิตยา ธีระพงษ์
ด.ญ. ชัชชนก เชื้อทอง
ด.ช. ธิปก ประคองพันธ์
ด.ญ. ศุภาวดี วรพฤกษ์จารุ
ด.ญ. อนัญพร พลอยแสง
ด.ญ. หนึ่งฤทัย สุขประเสริฐ
ด.ช. พันธกานต์ วรรณคล้ำ
ด.ช. กฤษฏิ์บวร เวชแพทย์
ด.ญ. พฤนธร พุทธธนศิริ
ด.ญ. จิรัชยา สายศิริ
ด.ช. รชฏ อนรรฆเดช
ด.ช. นฤปนาท ปุ๊ดหนอย
ด.ญ. วิมพ์วิภา วรพสิษฐ์
ด.ญ. พิชญาวี คงจำปี
ด.ช. ธนวัฒน์ มิ่งมงคล
ด.ช. พศิน สมเสถียรพล

ด.ช.วีรพงษ์ เกื้อกูลวงศ์ชัย
ด.ช. ทัศน์พล ไทยภิรมย์
ด.ช.วีรภัทร ชัยสวัสดิ์
ด.ญ. ทญิดา ทิวากรกิจกุล
ด.ญ. ชวัลรัชย์ บุญรอด
ด.ญ. ปภาดา เย็นอาคาร
ด.ญ. อธิชา บุญเฟื่อง
ด.ช.รัชชานนท์ สุชาติกุลวิทย์
ด.ญ. ขวัญจิรา ศิริตัน
ด.ญ. ณัชยาภรณ์ บางแก้ว
ด.ช. ยศวริส โกอัฐวาพร
ด.ญ. บุณยวีร์ แซ่เตียว
ด.ช. ฐิติกร รอดน้อย
ด.ช. ฐปนวัฒน์ คำสา
ด.ญ.วะยุรี เตมีย์
ด.ช. นนท์ปวิธ เกษมธีระสมบูรณ์
ด.ช.จิรภัทร ลิ้มประเสริฐ
ด.ช. ศุภวิชญ์ โสภน
ด.ญ. ภัทรพร อำพาไพ
ด.ช. พงศ์พิเชฐ ชาติไทย
ด.ญ.จิดาภา ถมทอง
ด.ช. ณัฐภัทร ไชยเชษฐ
ด.ญ. ณิชาภัทร จันทร์โอภาส
ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุระดรุณศรี
ด.ช. ธนบดี น้อยทรัพย์
ด.ช. ธนาดล เฉิน
ด.ญ. อารยา กรวดไธสงค์
ด.ช. ศิวัช ชัยสกุลไพศาล
ด.ช. สืบพงศ์ สุขพูล

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโปรดรอรับใบแจ้งผลการทดสอบความพร้อมและเอกสารการมอบตัวทางไปรษณีย์

หากยังไม่ได้รับภายในวันพุธที่ 25 มกราคม 2549 โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทรศัพท์ 0-2708-7808

กำหนดการมอบตัวและชำระเงิน วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2549 ตั้งแต่เวลา 08.00 -11.00 น.

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ (โปรดนำนักเรียนไปวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน และชุดพละด้วย)

ทุกระดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา

ทำเนียบครูต่างชาติ 2538- 2548

และเรียนคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เรียนรู้โปรแกรมหลากหลายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเก่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ