*********************************

ประกาศผลสอบรวม PRE - ประถม
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการปี 48 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ รหัส 508024 จังหวัดสมุทรปราการ วันสอบ 8 มกราคม 2549 สนามสอบทั่วประเทศกว่า 750 แห่ง

นักเรียนชั้น ป. 3- 4-6 ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดในวิชาต่างๆของการสอบวิชาทั่วไป และ National Test (NT)

ชื่อ - นามสกุล

ได้อันดับที่

ของจังหวัด

ได้อันดับที่

ของภาคตะวันออก

ได้อันดับที่

ของประเทศ
1. เด็กหญิงวัชรมน ธีระบุญญกุล ชั้น ป.4/3
1
2
82
2. เด็กชายณรงค์ชัย ยูรนิยม ชั้น ป.6/4
2
3
46
3. เด็กชายธีรวุฒิ วิวัตรางกูล ชั้น ป.5/4
3
9
154
4. เด็กหญิงศิลป์สุภา จันทร์มณีย์ ชั้น ป.5/4
3
9
154
5. เด็กหญิงธันยพร เถาสุวรรณ์ ชั้น ป.5/4
4
20
321
6. เด็กหญิงประภัสสร คมรัศม์ ชั้น ป.3/1
1
2
82
7. เด็กหญิงสุขสม โสภณอุดมทรัพย์ ชั้น ป.5/4
6
18
235
8. เด็กชายธณกฤต สุขสวัสดิ์มงคล ชั้น ป.3/1
7
23
324
9. เด็กหญิงฐิติวรา ทิพย์สงเคราะห์ ชั้น ป.3/1
7
35
462
10. เด็กชายวัฒนพรชัย แววเกกี ชั้น ป.4/3
8
37
500
11. เด็กหญิงกนิษฐา กุหลาบเลิศ ชั้น ป.6/4
8
37
500
12. เด็กหญิงมนสิชา สิริปราชญา ชั้น ป.4/3
8
37
500


ผลการสอบ National Test (NT) และวิชาทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อ - นามสกุล
วิชา

ได้อันดับที่

ของจังหวัด

ได้อันดับที่

ของภาคตะวันออก

ได้อันดับที่

ของประเทศ
เด็กชายวัชรินทร์ อันเวช ชั้น ป. 3/1
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
3
4
32
เด็กหญิงพิจิตรา ฉัตรพิพัฒนผล ชั้น .3/1
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
3
4
32
เด็กหญิงรตนพร พุฒิแก้ว ชั้น ป.3/1
คณิตศาสตร ์(ทั่วไป)
4
7
60
ภาษาไทย (ทั่วไป)
5
8
69
เด็กหญิงณัฐชา ด่านมงคลทิพย์ ชั้น .3/1
คณิตศาสตร ์(ทั่วไป)
4
7
60
เด็กหญิงชุติมา แก่นเพชร ชั้น .3/1
ภาษาไทย (ทั่วไป)
5
8
69

ผลการสอบ National Test (NT) และวิชาทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อ - นามสกุล
วิชา

ได้อันดับที่

ของจังหวัด

ได้อันดับที่

ของภาคตะวันออก

ได้อันดับที่

ของประเทศ
. เด็กหญิงวัชรมน ธีระบุญญกุล ชั้น ป.4/3
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
1
1
10
ไทย (ทั่วไป)
1
2
19
คะแนนรวมทุกวิชา
1
2
82
คณิตศาสตร์ (NT)
2
3
25
ไทย (NT)
1
1
1
วิทยาศาสตร์ (NT)
3
22
148
อังกฤษ (NT)
1
1
1
เด็กชายวรพล เพียรจิตเลิศขจร ชั้น ป.4/3
อังกฤษ (ทั่วไป)
1
1
1
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
2
5
38
เด็กหญิงมนสิชา สิริปราชญา ชั้น ป.4/3
อังกฤษ (ทั่วไป)
1
1
1
เด็กชายพชร เที่ยงคำดี ชั้น ป.4/3
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
1
18
86
เด็กชายศรัณย์ นิลนิเวศ ชั้น ป.4/3
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
3
12
134
เด็กชายวัฒนชัย แววเกกี ชั้น ป.4/3
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
3
12
134

ผลการสอบ National Test (NT) และวิชาทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กชายธีรวุฒิ วิวัตรางกูล ชั้น ป.5/4
คะแนนรวมทุกวิชา(NT)
1
3
71
คะแนนรวมทุกวิชา (ทั่วไป)
3
9
154
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
1
2
60
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
1
4
30
เด็กหญิงศิลป์สุภา จันทร์มณีย์ ชั้น ป.5/4
คะแนนรวมทุกวิชา (ทั่วไป)
1
3
71
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
1
2
60
เด็กชายสุขสม โสภณอุดมทรัพย์ ชั้น ป.5/4
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
1
5
147
เด็กชายธัญพฤกษ์ พันธ์สวัสดิ์ ชั้น ป.5/4
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
2
7
75
เด็กหญิงรินรดา หมายเจริญ ชั้น ป.5/4
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
3
12
150
เด็กหญิงวรรณรัตน์ ทองปอนด์ ชั้น ป.5/4
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
3
12
150
เด็กหญิงนันท์นภัส อินทร์พันธ์ ชั้น ป.5/4
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
3
12
150

 

ผลการสอบ National Test (NT) และวิชาทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงนิยดา บุญสม ชั้น ป.6/4
คะแนนรวมทุกวิชา (ทั่วไป)
1
2
40
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
1
2
60
อังกฤษ (ทั่วไป)
1
2
26
เด็กชายณรงค์ชัย ยูรนิยม ชั้น ป.6/4
คะแนนรวมทุกวิชา (ทั่วไป)
2
3
40
คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
1
1
9
เด็กหญิงภาสินี สุระกำพลธร ชั้น ป.6/4
อังกฤษ (ทั่วไป)
1
2
26
เด็กหญิงกมลชนก กองศิริ ชั้น ป.6/4
อังกฤษ (ทั่วไป)
1
2
26
เด็กหญิงปภาวี เจตานนท์ ชั้น ป.6/4
วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
1
3
104
วิทยาศาสตร์ (NT)
2
3
103
เด็กหญิงวัจนีย์ สวัสดิพงษ์ ชั้น ป.6/4
วิทยาศาสตร์ (NT)
2
3
103

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ ข่าวศ.ว.ป

*************************************

รายงานผลการแข่งขันในงานนิทรรศการ
“ก้าวหน้าวิชาการ ประสานชุมชน พัฒนาตนอย่างยั่งยืน”
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
วันที่ 9 มกราคม 2549

1.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint หัวข้อ “เทคโนโลยี IT กับการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน”
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐธิดา ทรัพย์อุดม ป.6/4
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท
2.การแข่งขันโปรแกรม Ms. Power Point หัวข้อ “ธรรมะกับเด็กไทยในอนาคต”
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภาสินี สุระกำพลธร ป.6/4
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท
3.การแข่งขันจรวดลม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายประธาน คงเจริญเนตร ม.3 ด.ช.วุฒิชัย ดาษถนิม ม.3 และนายธนิต นันทา ม.2
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 600 บาท
4.การแข่งขัน Word Up
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.กมลชนก กองศิริ ป.6/4
ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง เกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ด.ญ.วัจนีย์ สวัสดิ์พงษ์ ป.6/4
ได้รับเกียรติบัตร
5.ความเป็นเลิศทางวิชาการ
รางวัลชมเชย ด.ญ.นิยดา บุญสม ป.6/4 และ ด.ญ.ปภาวีร์ เจตานนท์ ป.6/4
ได้รับเกียรติบัตร
ผู้ควบคุม
คุณครูพูลพันธุ์ ด้วงสวัสดิ์
......... ผู้รายงาน
คุณครูนิวัติ คำนึงชัย
คุณครูเดชนะ บัวนุช
รับทราบ
นางศรีสกุล กฤษณจินดา
ครูใหญ่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

หมายเหตุ เงินรางวัลและเกียรติบัตรได้มอบให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการแข่งขัน ในงาน “ก้าวหน้าวิชาการ ประสานชุมชน พัฒนาตนอย่างยั่งยืน”

*******************************************************************
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ วันที่ 10 มกราคม 2549
………………………
1.การแข่งขัน Social Walk Rally
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเกียรติบัตร
ด.ช.ณรงค์ชัย ยูรนิยม ป.6/4
ด.ช.ภัทรภณ สุขล้อม ป.6/4
ด.ญ.ภัทรกานต์ ทีฆนันทพร ป.6/4
2.การแข่งขันอ่านเร็ว Speed Reading
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 1,000 บาท
ด.ญ.ธัญชนก สุวนิช ป.6/4
ด.ญ.ชลิตา ศีลพิพัฒน์ ป.6/4
3. การอ่านบทร้อยแก้ว
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 200 บาท
ด.ญ.แก้วกวี โตยะวณิช ป.2/1
4. การอ่านบทร้อยแก้ว
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 100 บาท
ด.ญ.กนิษฐา กุหลาบเลิศ ป.4/3
5. การอ่านบทร้อยกรอง
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 200 บาท
ด.ญ.ชนะใจ รื่นเริง ป.6/4
6. การคัดลายมือหัวกลม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 300 บาท
ด.ญ.มัณฑนา พลับนิ่ม ป.3
7.การคัดลายมือแบบอาลักษณ์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 300 บาท
ด.ญ.ธนาภรณ์ ทิพปราสัย ป.3
8. การคัดลายมือหัวกลม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 300 บาท
ด.ญ.สุวดี อัมระนันท์ ป.6/4
9. การคัดลายมือหัวกลม
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 300 บาท
ด.ญ.อรุณโรจน์ แซ่เฮ้ง ม.1
10.การคัดลายมือแบบอาลักษณ์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 300 บาท
ด.ช.ศักราช บรรเทิงใจ ม.2
11. การประกวดมารยาท
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 800 บาท
ด.ญ.พิจิตรา ฉัตรพัฒนผล ป.3
ด.ญ.สุธาสินี ทองเย็น ป.3
ด.ช.ปราการ เย็นสุดใจ ป.3
ด.ช.ชวาล วุฒิเกตุ ป.3
12.การแข่งขันผ้าบาติก
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา 600 บาท
นางสาวนฤมล อาสาสู้ ม.3
นางสาวรพินันท์ แช่มช้อย ม.3
ด.ช.นิรุตต์ เกตุเทศ ม.3
ผู้ควบคุม
คุณครูพูลพันธุ์ ด้วงสวัสดิ์........ ผู้รายงาน
คุณครูวีนัส วัฒนธร

รับทราบ
นางศรีสกุล กฤษณจินดา
ครูใหญ่

หมายเหตุ เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้มอบให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

***************************

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ

*************************************

ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ “เมือง ๓ สัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการ”
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘
ณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ลำดับที่
รายการ ระดับอนุบาล
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
ฉีก ปะ กระดาษ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม อนุบาลสวนปากน้ำ สิริศึกษา
เล่านิทาน
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ/เฉลิมวิทยา คลองแสนสุข
         
  ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑ – ป.๓      
ลำดับที่
รายการ
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
คัดลายมือหัวกลม ป.๒
คลองแสนสุข
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คัดลายมือหัวกลม ป.๓
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คลองแสนสุข
ศรีวิทยาปากน้ำ
อ่านร้อยแก้ว
คลองแสนสุข
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
เปิดพจนานุกรม
ป้วยฮั้ว
เซนต์ราฟาแอล
ศรีวิทยาปากน้ำ
เล่านิทาน
เซนต์ราฟาแอล
คลองแสนสุข
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตคิดเร็ว ประเภททีม
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คลองแสนสุข
คณิตคิดเร็ว ประเภทบุคคล
ศรีวิทยาปากน้ำ
นพคุณวิทยา / อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
-
ตอบปัญหาสังคมศึกษา
เซนต์ราฟาแอล
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
ป้วยฮั้ว
คัดลายมือภาษาอังกฤษ ป.๒
เฉลิมวิทยา
ศรีวิทยาปากน้ำ
เซนต์ราฟาแอล
๑๐
คัดลายมือภาษาอังกฤษ ป.๓
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
ป้วยฮั้ว
๑๑

วาดภาพระบายสี

อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
นพคุณวิทยา
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
รายการแข่งขันรวม ๑๑ รายการ
ได้รับรางวัลรวม ๘ รายการ
รายการ ๓
๒ รายการ
๓ รายการ
 

ช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔ – ป.๖

     
ลำดับที่
รายการ
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
อ่านทำนองเสนาะ
คลองแสนสุข
เซนต์ราฟาแอล
ป้วยฮั้ว
พูดสุนทรพจน์
คลองแสนสุข
เฉลิมวิทยา
ป้วยฮั้ว
โครงงานวิทยาศาสตร์
คลองแสนสุข
เซนต์ราฟาแอล
สิริศึกษา
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
ป้วยฮั้ว
คัดลายมือภาษาอังกฤษ ป.๔
สิริศึกษา
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
นพคุณวิทยา
คัดลายมือภาษาอังกฤษ ป.๕
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
เซนต์ราฟาแอล
คัดลายมือภาษาอังกฤษ ป.๖
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คลองแสนสุข
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
ร้องเพลงลูกทุ่ง
นพคุณวิทยา
สิริศึกษา
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
คณิตศาสตร์
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
๑๐
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ศรีวิทยาปากน้ำ
สิริศึกษา
เฉลิมวิทยา-- เซนต์ราฟาแอล
๑๑
คัดลายมือภาษาไทย ป.๔
คลองแสนสุข
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
ป้วยฮั้ว
๑๒
คัดลายมือภาษาไทย ป.๕
คลองแสนสุข
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
สิริศึกษา
๑๓
คัดลายมือภาษาไทย ป.๖
คลองแสนสุข
เซนต์ราฟาแอล
ศรีวิทยาปากน้ำ
๑๔
วาดภาพระบายสี
-
ป้วยฮั้ว
ศรีวิทยาปากน้ำ
รายการแข่งขันรวม ๑๔ รายการ ได้รางวัลรวม ๕ รายการ
๓ รายการ
๒ รายการ
  ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑ – ม.๓      
ลำดับที่
รายการ
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
อ่านทำนองเสนาะ
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

พูดสุนทรพจน์

ป้วยฮั้ว
เซนต์ราฟาแอล
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
คัดลายมือแบบหัวกลม
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
เซนต์ราฟาแอล
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
แต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑
เซนต์ราฟาแอล
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
คณิตคิดเร็ว ประเภททีม
ศรีวิทยาปากน้ำ
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ- ป้วยฮั้ว
เซนต์ราฟาแอล
คณิตคิดเร็ว ประเภทบุคคล
ศรีวิทยาปากน้ำ
I. Q. 180
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
ศรีวิทยาปากน้ำ
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ศรีวิทยาปากน้ำ
เซนต์ราฟาแอล
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
วาดภาพวิทยาศาสตร์
สิริศึกษา
เซนต์ราฟาแอล
ศรีวิทยาปากน้ำ
๑๐
ประกวดมารยาท
ศรีวิทยาปากน้ำ
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
สิริศึกษา
๑๑
วาดภาพ “สมุทรปราการ”
สิริศึกษา
ป้วยฮั้ว
ราฟาแอล
๑๒
POWER POINT
ศรีวิทยาปากน้ำ
เซนต์ราฟาแอล
สิริศึกษา
๑๓
คัดอังกฤษ ตัวเขียน
ป้วยฮั้ว
อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
๑๔
ตอบปัญหาสารานุกรม
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ศรีวิทยาปากน้ำ
นพคุณวิทยา
๑๕
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
ศรีวิทยาปากน้ำ
รายการแข่งขันรวม ๑๕ รายการ ได้รางวัลรวม ๑๐ รายการ
๗ รายการ
๒ รายการ
๑ รายการ

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ ข่าวศ.ว.ป
*************************************

รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
17 กุมภาพันธ์. 2547
1. การแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.นิชชนันท์ จุฬพุฒิพงศ์ ป.6/3

2. ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ช.สมิทธิ โชติศรีลือชา และด.ช.กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท ป.6/3

3.. การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ศุภโชค ชื่นวงษา ป.6/3
ด.ญ.มนจิรา ทองปอน ป.6/3
ด.ญ.สุธิดา คัมภีริชญา ป.6/3

4.การเขียนภาพสีชอล์ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.นรี พ่วงความสุข ป.6/1

ครู ผู้ควบคุม นางสาวพูลพันธุ์ ด้วงสวัสดิ์
นางสาววิไลพร กุลวงษ์

การแข่งขันทางวิชาการ ณ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว

คอมพิวเตอร์ประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช. ชาญสิทธิ์ ส่องสันติภาพ และด.ญ.วิริยา วิจิตรกำจร

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ

*********************************

“การแข่งขันวาดภาพบนกำแพง ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
หัวข้อ “โครงการ ในพระราชดำริ”
วัน เวลา วันที่ 22 ธันวาคม 2547


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ผู้ฝึกซ้อม นายนิวัฒน์ คำนึงชัย
ผู้ควบคุมทีม นางสาวพูลพันธุ์ ด้วงสวัสดิ์

สถานที่ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ด.ญ.นฤมล อาสาสู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ญ.ชนัญญา คงมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ช.ทวีศักดิ์ รัตนะโกมลทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ช.นเรศ อินทร์จันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ช.ธนพล พุกพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

********************************************************

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ชิงทุนการศึกษาพระราชรัตนาภรณ์ ครั้งที่ ๑

วัน เวลา วันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
สถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
รายการที่แข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประเภททีม
ระดับช่วงชั้นที่ ๑
ด.ช.วัฒนพรชัย แววเกกี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕
ด.ญ.วัชรมน ธีระบุญญกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ด.ญ.ธันยพร เถาสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เงินสด ๑,๕๐๐ บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ประเภททีม ระดับช่วงชั้นที่ ๑
ด.ช.วัฒนพรชัย แววเกกี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ คุณครูจำรัส บวรศิวมนต์
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เงินสด ๑,๕๐๐ บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ประเภททีม ระดับช่วงชั้นที่ ๑
ด.ญ.วัชรมน ธีระบุญญกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ คุณครูมาลี บุญโยประการ
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เงินสด ๑,๕๐๐ บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ชิงทุนการศึกษาพระราชรัตนาภรณ์ ครั้งที่ ๑

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ประเภททีม ระดับช่วงชั้นที่ ๑
ด.ญ.ธันยพร เถาสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ คุณครูสุทธภา เพ็งเจริญ
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
เงินสด ๑,๕๐๐ บาท เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

**********************************************************************************

สรุปผลการแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชมรมภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

************************************************************

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลำดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ลำดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ลำดับที่ 3 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ลำดับที่ 4 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ลำดับที่ 5 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ลำดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ลำดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ลำดับที่ 3 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ลำดับที่ 4 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ลำดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ลำดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ลำดับที่ 3 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ลำดับที่ 4 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ลำดับที่ 5 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ระดับชั้นมัธยม
ลำดับที่ 1 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลำดับที่ 2 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ลำดับที่ 3 ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

************************************************

รายงานการเข้าร่วมงานเข้าเฝ้ารับเสด็จ
และถวายการสาธิตการใช้อินเทอร์เน็ต

ชื่อ การเข้าเฝ้ารับเสด็จ และถวายการสาธิตการใช้อินเทอร์เน็ต
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัน เวลา วันที่ 20 สิงหาคม 2547
สถานที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
ด.ญ.ชาญสิทธิ์ ส่องสันติภาพ ป. 6/2
ด.ช.ปภินวิชญ์ ชิระสุวรรณ ป. 6/2
ด.ช.โภคภัทร์ ประสาทเขตต์การ ป. 6/2
ด.ญ.ณัฐพร เดชพลับ ป. 6/2
ผู้ฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงาน
นางสาวพูลพันธุ์ ด้วงสวัสดิ์
นายภราดร สาขามุละ

***************************************************************************
รายงานผลการประกวดวาดภาพ
ชื่อการประกวด วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วัน เวลา วันที่ 20 สิงหาคม 2547
สถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายการที่แข่งขัน วาดภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานวันวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2547 ระดับกลุ่มอายุ 11-15 ปี

ด.ญ.ชนัญญา คงมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้รับรางวัลดีเด่น

ผู้ฝึกซ้อม นายนิวัฒน์ คำนึงชัย

****************************************************

ยงานผลการแข่งขันทักษะ
ในงาน เปิดประตูหาดอมรา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ชื่อการประกวด การแข่งขันทักษะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้ดำเนินการจัดประกวด โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2547
สถานที่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ผลการแข่งขัน
1. การสร้างงานด้วยโปรแกรม Paint ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.วัจนีย์ สวัสดิ์พงษ์

2. คัดลายมือ
แบบหัวกลม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.อรุณโรจน์ แซ่เฮ้ง
แบบอาลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ.ณัฐกุล นาเจริญ
แบบรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.อภิสรา เขียวประแดง

3. ตอบปัญหากลุ่มสาระสังคมศึกษา เกี่ยวกับ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ญ.ณัฐพร เดชพลับ
ด.ญ.กนกวรรณ โสภณอดิศัย

******************************************************

รายงานผลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
17 ก.พ. 2547
1. การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.พัณณิตา ทรงประเสริฐชัย ป.6/3

2. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ Hardware , Software และ โปรแกรม Microsoft Word
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ. ขนิษฐา ก้านขุนทด ป.6/3 และ ด.ญ.วราภรณ์ สุขสินธ์ไพบูลย์ ป.6/3

**************************************

ดาวเด่นศรีวิทยาปากน้ำ

นักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ การอนุรักษ์พลังงาน”ในโครงการผู้พิทักษ์พลังงาน จัดประกวดโดย สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ได้รับรางวัล ดังนี้
ด.ญ.กนกวรรณ โสภณอดิศัย รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ชาญสิทธิ์ ส่องสันติภาพ รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ธนพร สาจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.ศุภมนต์ พึ่งธงไทย รางวัลชมเชย
ด.ญ.ดลยา ต้นเตย รางวัลชมเชย

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ “การแข่งขันว่ายน้ำสโมสรสัมพันธ์สร้างขวัญกำลังใจ ครั้งที่ 2 ณ สระว่ายน้ำบางนา – รุ่งแสง ในวันที่ 8 พ.ค. 2547 ได้รับรางวัล ดังนี้
ด.ช.สยาม นภาชัยเทพ
รายการฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน รายการ กบ 25 เมตร ได้รับเหรียญทอง
รายการกรรเชียง 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน รายการผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 7 ปี ชาย
ด.ญ.ชลธิดา สายเสมา
รายการฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน รายการ กบ 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน
รายการกรรเชียง 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน รายการผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง
ด.ช.พีรพงศ์ พะจุไทย
รายการฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน รายการ กบ 25 เมตร ได้รับเหรียญทอง
รายการกรรเชียง 25 เมตร ได้รับเหรียญทอง รายการผีเสื้อ 25 เมตร ได้รับเหรียญเงิน
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 9 ปี ชาย

******************************************************

การเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 27 พ.ค. 2547 เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2547
ผลการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2547 ได้แก่ ด.ญ.สุขปวีณ์ ต่อเทียนชัย
รองประธานนักเรียน ด.ช.สมพรชัย รุจกิจยานนท์ และ ด.ญ. นิสากร กำปั่นแก้ว

************************************************************

ข่าวฝากถึงศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำทุกรุ่น
ในปี 2548 ที่จะถึงนี้ เป็นปีที่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำได้ก่อตั้งมาครบ 50ปี นับจากวันที่ 14 ก.ค. 2548 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าทุกท่านกรุณาส่งข้อมูลของท่าน เพื่อจัดทำทำเนียบศิษย์เก่า ดังนี้
ชื่อ……………………………………นามสกุล……………………………. (หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลขอให้แจ้งชื่อ และนามสกุลเดิมด้วย) อายุ…………ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เมื่อปี พ.ศ.ใด ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ตำแหน่งหน้าที่การงาน และสถานที่ทำงานในปัจจุบัน
ส่งมาที่ คุณครูพูลพันธุ์ ด้วงสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ เลขที่ 58 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือที่ e-mail :poon851@hotmail.com

************************************************

รายงานผลการประกวดภาพระบายสี ชิงโล่ประทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ชื่อการประกวด “จิตรกรน้อยดัชมิลล์คิดส์” ปีที่ 3
ผู้ดำเนินการจัดประกวด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ประกาศผล วันที่ 10 กรกฎาคม 2547
ผลการประกวด ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ชุดระบายสีเสริมจินตนาการ 1 ชุด มูลค่า 300 บาท
รุ่นอายุ 4 – 6 ปี
ด.ญ.จิดาภา โคตรพัฒน์
ด.ญ.วิจิตรา ธีรศรันย์
รุ่นอายุ 7 – 9 ปี

ด.ช.ธีรพงษ์ สุวรรณนาคร ด.ญ.นันทนภัส อินทพันธ์
ด.ช.พิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี ด.ญ.วรัญญา พูลเกตุ
ด.ญ.อัจฉริยาภรณ์ รัตนภูมิ ด.ญ.สินีนาฏ วชิรธาดา

รุ่นอายุ 10 – 12 ปี

ด.ญ.กนกวรรณ โสภณอดิศัย ด.ช.ชาญสิทธิ์ ส่องสันติภาพ
ด.ช.ธนวิทย์ เต่าเอก ด.ช.ธีระ ประสิทธิ์วงศ์
ด.ญ.ฐานิสสร หมอเมือง ด.ญ.นัชชา ญาติพรหม
ด.ญ.วิริยา วิจิตรกำจร ด.ญ.สุขสม โสภณอุดมทรัพย์
ด.ญ.อรุณโรจน์ แซ่เฮ้ง ด.ช.เกริกชัย จ๋ายอุ่น

ร.ร.ศรีวิทยาปากน้ำ

****************************************

นักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ทำคะแนน NT ได้ 90 % ขึ้นไป ได้ 15 คน มากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อ – สกุล คะแนน NT ชั้น

ปีการศึกษา 2546


1. ด.ญ.ขนิษฐา ก้านขุนทด คะแนน NT 96.87 % ชั้น 6/3 คะแนน NT สูงสุดในจว. สมุทรปราการ
2. ด.ญ.นิชนันท์ จุฬพุฒิพงษ์ คะแนน NT 94.37 % ชั้น 6/3
3. ด.ญ.จิราภา ศรีรัตน์ คะแนน NT 94.37 % ชั้น 6/3
4. ด.ช.วสุวัชร สถิตธรรมจิตร คะแนน NT 94.37 % ชั้น 6/3
5. ด.ญ.วรรณวิภา ทิพปราสัย คะแนน NT 93.75 % ชั้น 6/3
6. ด.ญ.มนจิรา ทองปอน คะแนน NT 93.75 % ชั้น 6/3
7. ด.ญ.ศวิตา ทัศนิยม คะแนน NT 93.12 % ชั้น 6/3
8. ด.ช.ศุภโชค ชื่นวงศา คะแนน NT 92.50 % ชั้น 6/3
9. ด.ญ.นุสรา พลับนิ่ม คะแนน NT 92.50 % ชั้น 6/3
10. ด.ญ.ธัญพร วิวัฒรางกูล คะแนน NT 91.25 % ชั้น 6/3
11. ด.ช.สมิทธิ โชติศรีลือชา คะแนน NT 91.25 % ชั้น 6/3
12. ด.ช.กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท คะแนน NT 90.62 % ชั้น 6/3
13. ด.ญ.ณวรา เหล่าวาณิชย์ คะแนน NT 90.00 % ชั้น 6/3
14. ด.ช.อิสระ ศีลพิพัฒน์ คะแนน NT 90.00 % ชั้น 6/3
15. ด.ญ.สุภารัตน์ ทัดสำราญ คะแนน NT 90.00 % ชั้น 6/5

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

********************************************************************

การแข่งขันว่ายน้ำนักเรียน
“สิงห์ ไทยแลนด์ เซอร์กิต 2003 ชิงแชมป์ภาคกลาง”
20 – 21 กันยายน 2546 ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ด.ญ.สุภาวิดา ตรีวิทยากรานต์ ชั้น ป. 1/2

คุณครูศักดิ์สิทธิ์ สังข์วงษ์ ประกาศให้คณะครูและนักเรียนได้ชื่นชมในความสำเร็จของ ด.ญ.สุภาวิดา ตรีวิทยากรานต์ ชั้น ป. 1/2 ซึ่งมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการฝึกซ้อมและส่งเข้าแข่งขันทุกครั้ง

ผลการแข่งขันว่ายน้ำและรางวัลที่ได้รับ

ประเภท
ระยะ (เมตร)
สถิติ (นาที)
เหรียญ
หมายเหตุ
ฟรีสไตล์
50
00:40:26
ทอง
ทำลายสถิติเดิมปี 2545
ผีเสื้อ
50
00:46:66
ทอง
-
กรรเชียง
50
00:50:42
ทอง
-
กบ 50 00:55:94 ทอง -

** ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมกลุ่ม 6 หญิง คะแนนรวม 28 คะแนน พร้อมเกียรติบัตร
** ได้รับรางวัลทำลายสถิติเดิม
** ได้รับเหรียญทองทุกประเภทพร้อมเกียรติบัตร
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ