ข่าวสารโรงเรียนฉบับที่ 15 เทอม 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2548


โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนสดใส ปลอดภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ”
ของจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้

ศุกร์ที่
11 กุมภาพันธ์ 2548

** ชมรมสังคม – ดนตรี ** จัดงาน “
ห้องเรียน

ผลิตภัณฑ
์ – One Classroom,
One Product

28
ม.ค. 48 การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเอกชนอำเภอเมืองฯ
ที่ศูนย์กฐินกุยยานนท์


29
ม.ค. 48 แข่งขันเล่านิทานชั้นอนุบาลปีที่ 3

26
ม.ค. 48 สรุปผลการแข่งขันเล่านิทานชั้นประถมศึกษาปี่
1

ที่ 1
ชั้นป.1/5
, ที่ 2 ชั้นป.1/3,
ที่ 3 ชั้นป.1/2,
ที่ 4 ชั้นป.1/4,
ชมเชย ชั้นป.1/1

21
มกราคม 48 งานสายสัมพันธ์วันนัดพบผู้ปกครองนักเรียนใหม่
อ.1-3,ป.1 ปี 2547
ชมการแสดงของนักเรียนใหม่ทุกคน ชมการเรียนการสอนกับครูประจำชั้นและครูต่างชาติ
และชมห้องคอมพิวเตอร์

7
มกราคม 2548 โรงเรียนจัดงานวันฉลองปีใหม่และวันเด็ก
ให้นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม และบริษัทประกันภัยกรุงไทยอักมอบทุนการศึกษาให้ด.ญ.
รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดเรียงความ


สวัสดีปีใหม่

๒๕๔๘ ****Happy New Year
2008!

นักเรียนขั้น
อนุบาล 1-2-3 ที่โชคดีได้รับจักรยาน 6
คัน จากโรงเรียนศ.ว.ป.

24
ธันวาคม จัดงานวันคริต์สมาส
และ 19 ธันวาคม ยักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
และ ป. 1 ทัศนศึกษา
“ซาฟารีเวิลด์”

17
ธันวาคม 2547 ชมรม ศิลปะ – พลานามัย จัดประกวดแอโรบิคระดับชั้น
ป. 1-ม.3

ประจำปีการศึกษา 2547

3
ธันวาคม 2547

ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และจัดงานวันพ่อ และคณะครูนักเรียนจำนวน 26 คน จาก North
Vista Secondary School
สิงคโปร์ มาเยี่ยมโรงเรียนและร่วมพิธีถวายพระพร
และงานวันพ่อ

30

พฤศจิกายน 2547

ชมรมศิลปะ-พลานามัย จัดงานประกวดมารยาทไทย

สำหรับนักเรียนชั้น อ.3 – ม.3
มารยาทไทยอนุบาล


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชมรมคณิตศาสตร์จัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่
2

กิจกรรมวันเปิดเทอม
แนะนำครูต่างชาติ ชุมนุมคนฟ้า-เหลือง
เต้นแอโรบิค เทิดพระเกียรตืในหลวง พับนกส่งใจไปใต้
ทำกระทงในวันลอยกระทง

คุณครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษในเทอม
2 Katie (American), Jason (American), Jeramy(American)
and Lindsey (British)


งานกีฬาสีภายในระดับชั้นอนุบาล
2547 ประถม
– มัธยม 2547

งานนัดพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ม.2 – 3 นักเรียน ม.3
แนะนำและสัมภาษณ์ Mr.Jason ให้ผู้ปกครองรู้จัก


ธาราทิพย์
ศรีดี
นักยิมนาสติกเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ที่เวียตนาม
กลับมาเยี่ยมร.ร. 11 ตุลาคม 2547
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ
เยี่ยมชมศูนย์เทคโน


27
ก.ย. 47 ครูและนักเรียนจำนวน 7
คน จากนิวซีแลนด์
Hurunui
College, North Canterbury,
South Island of New Zealand มาเยี่ยมชมโรงเรียน

20
ส.ค. นักเรียนชั้นป.6 ร่วมแสดงผลงาน Homepageที่ม.อัสสัมชัญ นักเรียนรับรางวัลงานนิทรรศการร.ร.เซนโยทิพวัล
และรางวัลวาดภาพที่โรงเรียนประชานารถ พระประแดง โดยครูนิวัมน์ เป็นผู้ฝึกสอน
แข่งขันการเล่านิทาน ผลการแข่งขัน
ผลการประกวดเขียนนิทานและเนื้อเรื่อง

20
ส.ค.
นักเรียนเข้าร่วมประกวดเต้นแอโรบิค
วาดภาพ และทำเว็บไซต์ ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

16-18
ส.ค.สัปดาห์แห่งงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำป ี 2547
ประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.1
.3


30
ก.ค. ถวายเทียนจำนำพรรษาณ วัดแสงธรรมวราราม คณะละครมรดกใหม่มาแสดงเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน
Mandy ช็อกโกแลต 1 กก. วันแม่แห่งชาติ

27
-28

ก.ค. 47 ชมรมภาษาไทย-อังกฤษ จัดประกวดเล่านิทานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

27
ก.ค. 47 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชนะเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1
มัธยมศึกษาปีที่
3 รองชนะเลิศอันดับ
2
มัธยมศึกษาปีที่ 1

28
ก.ค. 47 ระดับชั้นประถมศึกษปีที่ 6
ชนะเลิศ ป. 6/2 รองชนะเลิศอันดับ
1
ป. 6/5 อันดับ
2
ป. 6/1 รางวัลชมเชย
ป. 6/3 และ ป. 6/4


ทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ร.พ.ไทยศิครินทร์ สาธิตการล้างมือ
5 ขั้นตอน คุณอ๊อด
คีรีบูนสาธิตการสอนดนตรี คณะครูร.ร. อมตวิทยา จ. ขอนแก่นเยี่ยมชมร.ร.
ปลูกป่าชายเลน


30
มิ.ย. 47 ประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลง
1
ก.ค.
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
แนะศึกษาต่อออสเตรเลีย
เข้าค่ายพุทธบุตร

คณะผู้บริหารจาก
Satya
Wacana Christian University, Salatiga, Indonesia นำโดย 1. Mr.
Kusjadi, Dean of Teacher Training and Education Faculty 2. Mrs.
Sulistyowati, Director of Satya Wacana Lab’s school 3. Mr. Mawardi,
Principal of Satya Wacana Senior High School


จากอินโดนีเซียมาเยี่ยมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาทั้ง
2 ประเทศ


ศูนย์เทคโนฯ
ศวป.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 52 เครื่อง
Pentium
4 2.8
GHz
Memory 256 MB
จอ 17 นิ้ว ใช้งบประมาณ 1.2
ล้านบาท และจัดให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด
โดยจัดให้สัมพันธ์กับวิชาการอื่นๆ
การเรียนการสอนของโรงเรียนได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ งานประดิษฐ์
ศิลปศึกษา ผลงานวันแม่เด็กอนุบาล

....


อำลา-อาลัย คุณครูจิม เจน
ซาร่า และเด็บบี้
สมศ.ประเมินคุณภาพภายนอกศ.ว.ป.
ผลการประเมิน
ทุกมาตรฐาน
อยู่ในเกณฑ์ ดี

คณะครูศวป. ล่องใต้ เยี่ยมชม ดัลลิช ภูเก็ต

ทำเนียบคนเก่ง

…. Dekgeng
dot com …..

ด.ญ.ขนิษฐา
ก้านขุนทด
ชั้น 6/3
ทำคะแนน NT ได้สูงสุดในจว.
สมุทรปราการ

96.87 %
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1

ผู้ชนะเลิศ
ไอคิว 180 คะแนนรวมตลอดปีระดับชั้น ป.1-ม.3
รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันคอมพิวเตอร์ที่บางแก้วประชาสรรค์

นักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงความ
ในหัวข้อ “
การอนุรักษ์พลังงาน”ในโครงการผู้พิทักษ์พลังงาน จัดประกวดโดย
สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้รับรางวัล ดังนี้
ด.ญ.กนกวรรณ โสภณอดิศัย ป.
6/2
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ชาญสิทธิ์
ส่องสันติภาพ
ป. 6/2
รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ธนพร สาจันทร์ ป.
5/4
รองชนะเลิศอันดับ
2
ด.ญ.ศุภมนต์ พึ่งธงไทย ป.
6/2
รางวัลชมเชย ด.ญ.ดลยา
ต้นเตย
ป. 6/4
รางวัลชมเชย

*******************************************************************************

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษา ปี 2546 สำนักพิมพ์ บัณฑิตแนะแนว

สอบเมื่อ
28 ธันวาคม 2546 ณ สนามสอบกว่า 500 แห่ง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบมากว่า
50,000 คน

คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศ่าสตร
100 คะแนนเต็ม ด.ญ. นิชนันท์ จุฬพุฒิพงษ์ ป. 6/3
ลำดับที่
1 ของภาคตะวันออก และ ที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการ

ด.ญ.
นิชนันท์ จุฬพุฒิพงษ์ ป. 6/3
ได้
352
คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน


ลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออก และ ที่ 3 ของจังหวัดสมุทรปราการ

ด.ญ.
มนจิรา ทองปอน
ป.
6/3
ได้
340
คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน

ลำดับที่
5 ของภาคตะวันออก และ ที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ
ด.ช.
วสุวัตร สถิตธรรมจิตร
ป.
6/3
ได้
334
คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน

******************************************

ผลการแข่งขันทางวิชาการโรงเรียนงานนวมินทร
เตรียมอุดมพัฒนาการ
ผลการแข่งขันทางวิชาการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์


พิธีถวายพระพร
3-4

ธันวาคม 2546

งานกีฬาสี
ศ.ว.ป อนุบาล ประถม
ครอบครัวHaayden
จากเท็กซัส อเมริกา

Mr.Kelvin Chooจากสิงคโปร์เยี่ยมชม
Dulwich International College วันพบผู้ปกครองนักเรียน
ม. 1 คณะครูสัมมนาวิจัยในชั้นเรียน
10
มิถุนายน 2547 วันไหว้คร

ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต
ส.ส.ว.ท.รอบที่ 1
อำลาอาลัยและแจกประกาศฯนักเรียนชั้นป.
6
และ ม.3
างวัลประจำปีการศึกษา
๒๕๔๖
..
แชมป์ว่ายน้ำ
จุลสารมิ.ย.
ศวป. สถิตินักเรียนป. 6, ม. 3 เรียนต่อ
ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายปัจจัย สงกรานต์ที่ร.ร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *