ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2552


รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์เข้าเรียน
ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2552

1. ด.ช.จิรภัทร ทัพไพรี

2. ด.ช.ถิรวัฒน์ อินทะนุ

3. ด.ญ.ชยาอร แจ้งกิจ

4. ด.ญ.อมรรัตน์ เจริญวัฒนา

5. ด.ช.นันทกร หรั่งเจริญ

6. ด.ช.ชัยภณ หนูอ้น

7. ด.ญ . ปนรรฐพร ชยวัศชุติพงค์

8. ด.ญ.จันทร์จิรา ไชยวัฒนสกุล

9. ด.ญ.บุศยรินทร์ พงษ์รุจปรีชา

10. ด.ญ.สุชัญญา จ้องจรัสแสง

11. ด.ญ.ธนินท์รัฐ โอภาสเจริญกิจ

12. ด.ญ.สุจิรา อนันทพรชัยกุล

13. ด.ญ.ฐิตารีย์ ศรีประเสริฐ

14. ด.ญ.นฤดี จิรโอฬารเมธ

15. ด.ญ.ศิรินาฏ ศักดิ์ศิลาเพชร

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โปรดรอรับใบแจ้งผลการทดสอบความพร้อมและเอกสารการมอบตัวทางไปรษณีย์ หากยังไม่ได้รับเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทรศัพท์ 0-2702-7809-10

กำหนดการมอบตัวและชำระเงินในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2552
ตั้งแต่เวลา 08.00 -11.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
(โปรดนำนักเรียนไปวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน และชุดพละด้วย)

**************************************************************************************************
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์เข้าเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552

1. ด.ญ.ชนากานต์ เตชะอำนวยวิทย์ 2. ด.ญ.อิสริยาภรณ์ โสอุบล 3. ด.ช.วรยศ ทิพย์ธัญญา
4. ด.ญ.อตีวัณณ์,ศรีบุญญารักษ์ 5. ด.ญ.ชนากานต์ โชคสุขนำชัย 6. ด.ญ.อรวรา ถมทอง
7. ด.ช.ภูมิภัทร เอกสมุทรชัย 8. ด.ช.ภัทรพล แสงพรมมา 9. ด.ญ.เพ็ญนภา หังสาจะระ
10. ด.ช.พีรพัฒน์ พุอ้อย 11. ด.ช.ชลิต แช่มชื่น 12. ด.ช.คุณากร สายสมร
13. ด.ช.ภูธเนศ หิรัญสินธุ์ 14. ด.ญ.รัตนภรณ์ แพทย์หลักฟ้า 15. ด.ญ.ภคพร บุญมาก
16. ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ ศรีวะกุล 17. ด.ญ.ปุณณิศา มาอุ่น 18. ด.ช.คงณัฐ เดชภูมิ
19. ด.ช.กมลกฤต แสงทับ 20. ด.ญ.สุณัฏฐา บัวเกิด 21. ด.ช.สิทธินนท์ คุ้มวงษ์
22. ด.ช.ชาคริต ดงกันจา 23. ด.ช.ภูบดี มะลิแย้ม 24. ด.ช.พีรณัฐ ทองก้อน
25. ด.ช.ณัฐภัทร แก้วทิพย์รักษ์ 26. ด.ญ.พิชามญชุ์ รักษา 27. ด.ญ.อริชา นาคทิม
28. ด.ญ.โอริสา นาคทิม 29. ด.ญ.พรพิรุณ ลาภมาก 30. ด.ช.ณัฐธพงษ์ แตงกลับ
31. ด.ญ.ณัฐจิรา เกยานน์ 32. ด.ช.จิตติพัฒน์ โนจิตร 33. ด.ช.วุฒิภัทร ทองตัน
34. ด.ช.กวีวัฒน์ ธนกุลสังข์เมือง 35. ด.ญ.แพมมิกาส์ ศิรจินดาภิรมย์ 36. ด.ช.จารุกิตติ์ สุขถิ่นไทย
37. ด.ญ.พิมพ์มาดา อมตะกตัญญู 38. ด.ญ.สรญา เจียรนัยตระรักูล 39. ด.ช.ธนพัฒน์ สวนแย้ม
40. ด.ญ.ธมลวรรณ เต่าทอง 41. ด.ช.สิรภพ แสงสาคร 42. ด.ช.โสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์
43. ด.ญ.พิมพ์ชนก พุ่มนิคม 44. ด.ญ.กัญจน์รุจา ลิมวัฒนานนท์ 45. ด.ญ.ชมภูนุช สัญจรวารี
46. ด.ช.ธิติ ทรงพลวารินทร์ 47. ด.ญ.ธนัชชา ดอกไม้ 48. ด.ช.ศุภกฤต แซ่หลิน
49. ด.ช.สรวิศ ธรรมมาสถิตย์กุล 50. ด.ช.ชนสรณ์ รัตติกาลสุขะ 51. ด.ญ.พุทธิดา สถาพรรุ่งกิจ
52. ด.ช.ภูมิกิตติ์ ถนอมชาติ 53. ด.ช.จักรภัทร หลวงชัย 54. ด.ช.อรกช ทองเพชร
55. ด.ช.กฤตวัฒน์ วีระจิตต์ 56. ด.ญ.นิติภรณ์ ยืนยาว 57. ด.ญ.จิรัชญา คงชื่น
58. ด.ช.จักริน บุญนะ 59. ด.ช.อราทิต ทองสนธิ 60. ด.ช.ศวีระ ธรรมจริยาวัฒน์

61. ด.ญ.อัฑฒกร กิตติธรานนท์

อันดับสำรอง ด.ช.อิสรีย์ นิมิตแสงเทียน

– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

**************************************************************************************************
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์เข้าเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2552

1. ด.ญ.จันทรัสม์ พรบริบูรณ์ 2. ด.ช.อนันตสิน เมืองอยู่ 3. ด.ช.ปิยะวัฒน์ ศรีสุธาภัทร์
4. ด.ช.ปุณณวิชญ์ รัตนะเศรษฐี 5. ด.ช.สุกฤษฏิ์ วรรณโอภาส 6. ด.ญ.จิดาภา สินสมบูรณ์ชัย
7. ด.ญ.กรกนก แก่นทอง 8. ด.ช.ภากร จิรยาภากร 9. ด.ช.ธเนศ สุนทร
10. ด.ช.ธีรภัทร จันทร์ทองแก้ว 11. ด.ช.ศิริวัฒน์ โชติกันตะ

-อันดับสำรอง ด.ช.ดนุนัย อนันตรักษ์

– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

**************************************************************************************************
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์เข้าเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 3 ปี 2552

1. ด.ช.รวีวัฒณ์ เอี่ยมสอาด 2. ด.ช.ธนาธิป ทุมวรรณ 3. ด.ช.อินทัช สุดดี
4. ด.ญ.พีรกานต์ กันหาชาลี 5. ด.ญ.ภัทรลดา จันทร์พิทักษ์ 6. ด.ช.กุลธร นาวารีศรีสุข
7. ด.ช.นิติพงษ์ ยืนยาว 8. ด.ช.ญาณกร เกษมสวัสดิ์  
อันดับสำรอง    
ด.ญ.กัลยาณทรัพย์ บัวย้อม ด.ช.ธิติภัทร เจริญกิจผาสุข ด.ญ.จีรภา อินทร์สวรรค์
ด.ช.จิรภัทร แซ่ส่ง ด.ช.ธนกฤต ชินโน  

– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

**************************************************************************************************
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์
เข้าเรียน ชั้นประถมปีที่ 1 ปี 2552

1. ด.ญ.รัชชา พัฒนกุล 2. ด.ญ.ปิยะฉัตร สงบสมัย 3.ด.ช.อนุรกษ์ ผ่องแผ้ว
4. ด.ญ.ปวันรัตน์ เอี่ยมสุวรรณ 5. ด.ช.พิชิตชัย ฉัตรเฉลิมชัย 6. ด.ญ.นภชนก ปัญญะปุญ
7. ด.ช.วีรากร หาญพัฒนกิจ 8. ด.ญ.รพีพัชร พรมจันทร์ 9. ด.ญ.ณัฐรภา ต่อกังวาล
10. ด.ช.รัตนโชติ ปวงประชัง 11.ด.ช.รัฐกฤต วิจิตรไพบูลย์สุข 12. ด.ญ.ปวิชญา สิงคโปร์
13. ด.ญ.ธัญพิชชาณฺ โลหิตหาญ 14. ด.ญ.ทัศน์วรรณ สุขจิตต์ 15. ด.ญ.มารีน่า มิทซุย
16. ด.ช.ธนวิชญ์ ปัทมานันท์ 17. ด.ญ.โยษิตา ศาลา 18. ด.ญ.ธัญพิมล วงษ์จันทร์เพ็ญ
19. ด.ช.ภวัต ชลสุภวรรณ 20. ด.ญ.วรางคณา มาฆะสวัสดิ์ 21. ด.ช.ณคพล เอี่ยมเวียง
22. ด.ญ.สุจารี เถื่อนจันทร์

23. ด.ญ.ญาดา แซ่หลิน

24. ด.ญ.นพวรรณ ธาราจันทร์
25. ด.ญ.พฤกษฌา ทองอ่วมใหญ่ 26. ด.ญ.ญาตาวี สละสำลี 27. ด.ช.เสรฏฐนันท์ สาระกูล
28.ด.ช.พูลทรัพย์ จวงสมุทร 29. ด.ช.สิทธิพงษ์ พุ่มนิคม 30. ด.ญ.รุ้งทอง จี้เพ็ชร
31. ด.ญ.ชลัลลักษณ์ บุญรอด 32. ด.ช.ก้องภพ จ้องจรัสแสง  
อันดับสำรอง    
ด.ญ.ธมลวรรณ กุลจู ด.ญ.ศินัฐชา เมืองปัก ด.ญ.ยศวดี ไล่สัตรูไกล
ด.ช.จิรพงศ์ ชีวาดิศัยกุล ด.ช.ภานุทัต ภูมิโคกรักษ์ ด.ช.วิศวะ สุนทร
– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

**************************************************************************************************

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์
เข้าเรียน ชั้นประถมปีที่ 2 ปี 2552

1. ด.ญ.สุดาภา โชคถนอมจิตต์ 2. ด.ญ.ดวงกมล มีเม่น 3. ด.ญ.นภัสวรรณ แพงโท
อันดับสำรอง    
ด.ช.ประภู เศรษฐีสมบัติ ด.ช.มานุพล ธานี  
– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

**************************************************************************************************

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์
เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ปี 2552

1. ด.ช.สรัช พิชิตปรีชา 2. ด.ช.สรัล พิชิตปรีชา 3. ด.ญ.ปรมัตถ์ คงมี
4. ด.ญ.สุภาวดี พุฒมี    
อันดับสำรอง ด.ช.ภูผา รักษาวงค์  
– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

**************************************************************************************************

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์
เข้าเรียน ชั้นประถมปีที่ 4 ปี 2552

1.ด.ญ.ปรียาภัทร อาบสุวรรณ    
อันดับสำรอง ด.ช.ยศพันธ์ อัศวาภิรมย์ ด.ช.ยศพันธ์ อัศวาภิรมย์
– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

**************************************************************************************************

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความพร้อมและสัมภาษณ์
เข้าเรียน ชั้นประถมปีที่ 5 ปี 2552

1. ด.ญ.พรประภา จันทร์สุขสวัสดิ์ 2. ด.ญ.ปริชญา รักษาวงค์ 2. ด.ญ.ปริชญา รักษาวงค์
– ผู้ที่ติดอันดับสำรอง โปรดรีบติดต่อฝ่ายธุรการฯ โทร.0-2702-7809-10

***********************************************************************************************************************************

กำหนดการมอบตัวและชำระเงิน
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 -11.00 น.ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
(โปรดนำนักเรียนไปวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดนักเรียน และชุดพละด้วย)

เรียนท่านผู้ปกครอง– ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำทุกคนค่ะ

โปรดอย่าเชื่อ!

– หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถฝากนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำได้ โดยต้องเสียเงินเพื่อนำเด็กเข้าเรียน หรือต้องเสียเงินกินเปล่า (ค่าแป๊ะเจี๊ยะ)ให้กับโรงเรียนเพราะโรงเรียนไม่มีนโยบายที่จะเก็บเงินดังกล่าว

– เด็กที่ได้รับการประกาศชื่อว่าสอบผ่านการคัดเลือกสามารถผ่านสอบเข้าเรียนในโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำได้ด้วยความสามารถของตัวเด็กเอง

– สำหรับผู้ที่ติดอันดับสำรอง ให้ผู้ปกครองรีบติดต่อทางโรงเรียน เพื่อนัดชี้แจงรายละเอียดต่อไป และไม่ควรเชื่อผู้แอบอ้างในการฝากเด็กเข้าเรียนได้เช่นกัน หากผู้ปกครองมีข้อมูลเรื่องการแอบอ้างฝากเข้า
เรียน กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

– หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการฯของโรงเรียน : โทรศัพท์ : 0-2702-7808-12 : โทรสาร: 0.2702-8404
– หรือส่งอีเมลมาที่ E-mail: admin@sriwittayapanam.ac.th หรือ admin@swp.in.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *