ห้องพยาบาลโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1ชั้น 2 เป็นห้องพยาบาลประจำโรงเรียนถ้านักเรียนคนไหนปวดหัวหรือไม่สบาย ก็สามารถไปนอนพักที่ห้องนี้ได้มีเตียงนอนประมาณ 7 ตัว

ยาในห้องพยาบาล
จะมียาจำพวกยาแก้ปวดหัว ยาแก้ปวดท้อง ยาทำแผล พารา ยาแดง ยาดม ยาลม ยาหม่อง ยาทาบรรเทาปวด
การใช้ห้องพยาบาลและข้อปฏิบัติ
1. ห้องพยาบาล เปิดให้บริการ เวลา 07.30 - 17.00 น.
2. ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการกรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง
3. ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง
4. หากผู้ป่วย มีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
5. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
6. นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุญาตจากครูประจำชั้น หรือประจำวิชา ก่อนลงมาพัก และมีใบอนุญาตการนอนพักด้วยทุกครั้ง
7. ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพัก ก่อนได้รับอนุญาต
8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ครูและนักเรียนที่ป่วย
9. ห้ามนำอาหารเข้าห้องพยาบาล โดยไม่ได้รับอนุญาต
10. นักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
การบริการ
1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล
2. ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
3. ในกรณีที่ป่วยมากและได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งโรงพยาบาล
4. ทำประกันอุบัติเหตุให้กับครู นักเรียน และ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคน
5. ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ปีละ 1 ครั้ง
6. บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
7. ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
8. ติดต่อผู้ปกครอง ในรายที่พิจารณาแล้วว่าสมควรให้ผู้ปกครองรับกลับ หรือรับทราบอาการ
9. ประสานกับศูนย์สาธารณะสุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันโรค และป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล
ครูผู้ที่ดูแลห้องพยาบาลคือ
คุณครูวรรณา สุนทรวร

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ โทรศัพท์ 02-702-7808 โทรสาร 02-389-1103 ติดต่อโรงเรียนทาง E-mail ได้ที่