ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังกำแพงหัวข้อ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้
1.เด็กหญิงนฤมล อาสาสู้ มัธยมที่ 2
2.เด็กหญิงชนัญญา คงมี มัธยมที่ 2
3.เด็กชายทวีศักดิ์ รัตนะโกมลทิพย์ มัธยมที่ 2
4.เด็กชายธนพล พุกพูล มัธยมที่ 1