ลูกเสือ-เนตรนารี
Written by พี่น้ำ   
Thursday, 06 August 2009 15:29

ในชั่วโมงลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละระดับชั้นได้เรียนเนื้อหาของวิชาลูกเสือที่แตกต่างออกไป ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 กำลังเรียนเกี่ยวกับ ระเบียบแถวต่างๆ เช่น การพักแถว, เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, เข้าแถวตอนลึก เป็นต้น เพื่อที่จะได้ฝึกเกี่ยวกับระเบียบวินัยและใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมต่อไป


ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำลังเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อสอบวิชาพิเศษ การประกอบอาหารลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนเกี่ยวกับแผนที่ ?ซึ่งมี พันโทสมชาย สาจันทร์ หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย กองบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนทหาร มาทำการสอนเกี่ยวกับ การอ่านแผนที่ วิธีการดูแผนที่ ซึ่งจะได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ค่ายพักแรม

 

Articles