งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62

November 6, 2012


สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ? ๖
ชมรมครูคณิตศาสตร์กลุ่มโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑
วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ?ระดับชั้นป.1-3
ชนะเลิศ?? ?ด.ช.ชนินทร??? คัชฌาเจริญสถิต?? ?โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศ?? ?ด.ญ.ศรัณยา???? สุบินตา?? ?โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ?ระดับชั้นป.4-6
ชนะเลิศ?? ?ด.ช.ชัยวัฒน์???? ส่องสันติภาพ?? ?โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
รองชนะเลิศ?? ?ด.ช.จิรวิชญ์????? อิศวเรศตระกูล?? ?โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ?ระดับชั้นป.1-3
ชนะเลิศ?? ?ด.ช.จิรพงศ์????? วิภาบุษบากร?? ?โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศ?? ?ด.ช.นวริศร์????? ถิระผะลิกะ?? ?โรงเรียนอำนวยวิทย์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว?ระดับชั้นป.4-6
ชนะเลิศ?? ?ด.ช.พรเทพ??????? หนูวงศ์?? ?โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
รองชนะเลิศ?? ?ด.ญ.นนภัค??????? อินทรานุปกรณ์?? ?โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP?ระดับชั้นป.4-6

ชนะเลิศ???
ด.ช.ฐิติวัจน์????? สังข์แก้ว?? ?โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ด.ช.ชนานนท์?? เฉิน?? ?โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
รองชนะเลิศ
ด.ช.ชวกร ? ? ? ?เจ๊ะไบ๊?? ?โรงเรียนสันติดรุณ
ด.ช.ณัฐภัทร???? ไพทยะทัตย์?? ?โรงเรียนสันติดรุณ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ?ระดับชั้น ป. 4-6
ชนะเลิศ
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ด.ญ.นริศรา??????? เทพอยู่
ด.ญ.เจนนิสา????? เงินทวีคูณ
ด.ญ. จิรชญา????? โชคพิพัฒน์กุล

รองชนะเลิศ
โรงเรียนนพคุณวิทยา
ด.ญ.ชญารัฐ?????? ทองสุทธิ์
ด.ญ.อันนา???????? ทรงเที่ยง
ด.ญ.พรนิตา?????? บุญไทย

ห้องสอบการแข่งขันคิดเลขเร็ว โดยใช้โปรแกรม


การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ?จากโรงเรียนสิริศึกษา ชื่อโครงงานทิศและแผนผังสถิติและรูปเรขาคณิต

โครงงานชื่อโคมไฟจากรูปเรขาคณิต จากโรงเรียนนพคุณวิทยา

โครงงานชื่อนักธุระกิจน้อย จากโรงเรียนดรุณรัตน์

โครงงานชื่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ Line modes จากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ? ติดตามรูปภาพได้ทาง Facebook.com/srinai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ


โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 58 ถนน เทศบาล 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 ก่อตั้งปีพุทธศักราช 2498 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน ครูไทย 75 คน คนอังกฤษ-อเมริกัน 6 คน และครูจีน 2 คน