Aerobics at School – เต้นแอโรบิคเพื่อ “แชลเลนจ์เดย์”

May 30, 2012

นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2555 ด้วยการเต้นแอโรบิค หน้าเสาธง

Students from the school took part in a mass aerobics session after lunch as part of a nationwide program to promote health among the Thai youth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ


โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 58 ถนน เทศบาล 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 ก่อตั้งปีพุทธศักราช 2498 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน ครูไทย 75 คน คนอังกฤษ-อเมริกัน 6 คน และครูจีน 2 คน