Scouts Tying Knots

May 24, 2012

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6?ฝึกผูกเงื่อนต่างๆ ในวิชาลูกเสือ ?Students from Primary 6 learning how to tie knots during their Scout lesson this afternoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ


โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 58 ถนน เทศบาล 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรปราการ 10270 ก่อตั้งปีพุทธศักราช 2498 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน ครูไทย 75 คน คนอังกฤษ-อเมริกัน 6 คน และครูจีน 2 คน